Vedtægter

Love og vedtægter for Grundejerforeningen “Fredens Bo”

§ I
Grundejerforeningens navn er ”Fredens Bo”

§ II
Medlemmer af foreningen er ejer af parceller af den del af matr. Nr. 4q Sundbyvester under København, på hvilken der er lagt villaservitut, som er udstykket i 1920, samt parceller på nordre side af Kingstonvej. En bestemmelse om parcelejernes pligt til at være medlemmer af foreningen er lyst som servitutstiftende på parcellerne.

§ III
Foreningens formål er:
1. At drage omsorg for opkrævning af det pålignede kontingent
2. At repræsentere og varetage medlemmernes interesser i alle forhold inden for foreningen.
3. At træffe bestemmelse over det vejareal, hvis ejere er pligtige til at være medlemmer af foreningen.

§ IV
Foreningskontingent og vejkontingent fastsættes af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Det samlede kontingent betales forud og indbetales halvårsvis senest den 1. april og 1. oktober. Indbetaling sker på bestyrelsens anvisning. Restancer må ikke forekomme og kan inddrives ad rettens vej, med dertil hørende udgifter. Grundejere i kontingentrestance har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

§ V
Når et medlem sælger sin parcel, indtræder den nye ejer som medlem af foreningen. Ejendomsmægleren/ advokat/ den nye ejer er pligtig til at bringe ejerskiftet og eventuelle restancer i forhold til foreningen i orden i forbindelse med ejerskiftet. Ejerskiftet skal skriftligt meddeles bestyrelsen (formanden)

Alle medlemmer er underkastet de betingelser, der er gældende for godkendelsesplanen for matr. 4q af Sundbyvester som for veje og kloakker i foreningen iflg. Aftale med Københavns Magistrat. Ethvert medlem er pligtig at bidrage til vej-og kloaknettets anlæg og vedligehold. Foreningen sørger for vejenes vedligeholdelse og fordeler udgifterne på kollektiv måde.

Skulle Grundejerforeningen ”Fredens Bo” blive opløst, overtager Københavns Kommune driften.

§ VI
Ethvert medlem er pligtig at overholde foreningens vedtægter, sådan som de er vedtaget af generalforsamlingen.

Hvis et medlem ikke overholder disse vedtægter, træffer bestyrelsen beslutning om, hvad der videre skal ske.

Ethvert medlem er pligtig til at holde fortov, den halve kørebane, rendestensbrønde fri for ukrudt.

Medlemmerne har snerydningspligt ifølge gældende politivedtægt og det aktuelle reglement for snerydning

Overholdes disse forpligtelser ikke efter aftale, bliver renholdelsen foretaget for det pågældende medlems regning.

På parcellen må der ikke drives virksomhed, der ved ilde lugt, røg eller støj kan genere andre parcelejere. Motorstøj med haveredskaber m.v. bør bruges med omtanke således at man ikke genere andre parcelejere

Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for kontingentet eller foreningens forpligtelser.
Grundejerforeningen og dens medlemmer er pligtige at respektere de for ejendommens erhvervelse fastsatte betingelser og vilkår, således som disse er affattet i de til foreningens medlemmer udstedte dokumenter, købekontrakter, skøder og deklarationer.

§ VII
Foreningens interesser varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen og revisionen.

§VIII
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hver år den 3. Tirsdag i marts, falder denne dag i Påsken, skal det være den efterfølgende tirsdag.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes ifølge beslutning af enten generalforsamlingen, bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer.

Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Generalforsamlingen afholdes lokalt.

Indkaldelsen skal indeholde en klar dagsorden og kun de forslag, der har været nævnt i denne, kan komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen.

Ingen parcel kan afgive mere end èn stemme.

Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagternes navne skal oplæses.

Skifteretter, kuratorer i boer, bestyrelser for stiftelser, selskaber og lign. kan give møde på generalforsamlingen og afgive stemme for parcel.

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand senest den 15. Februar.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling ved stemmeafgivning.

Stemmeafgivningen skal være skriftlig og hemmelig, såfremt blot 1 medlem kræver dette.

Dagsorden ved ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab

4. Kontingent fastsættelse

5. Det kommende års budget

6. Indkommende forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 vælges på ulige årstal og 2 på lige årstal)

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af 2 revisorer (på valg for 2 år skiftevis)

10. Eventuelt.

På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved stemmeflertal.

Vedtagelse af beslutninger, der vedrører anlæg af veje, forandringer i foreningens love eller disses ophævelse, kræver 2/3 af medlemmernes tilstedeværelse, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Er det fornødne antal stemmer ikke til stede, udgår sagen af dagsordenen, en ny generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel, og på denne afgøres sagen uanset de fremmødte medlemmers antal. Til beslutningens vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal.

§ IX
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 personer samt 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valg af bestyrelsesmedlemmer er 2- årlig, dog kan formand og næstformand ikke gå af samtidig.

Bestyrelsen har den daglige ledelse i alle foreningens anliggender. Alle retshandler indenfor foreningens område varetages af formanden eller i dennes fravær af næstformanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Sekretæren udfærdiger et referat af mødet

Afgørelser inden for bestyrelsen foregår ved stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

De på foreningens konti indestående beløb kan kun hæves mod underskrift af kasserer og formand. I Dennes fravær af næstformanden

Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab og bilag kritisk og sikre sig, at regnskabet er retvisende og at de anførte aktiver forefindes

§ X
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet med bilag skal tilstilles revisorerne inden den 15. februar og skal være revideret og påtegnet så tidligt, at det kan udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
(Disse vedtægter er revideret og godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 16. juni 2007)